Najnowsze wiadomości

20 maja 2024 19:52

Co to jest karta charakterystyki SDS (dawniej karta MSDS)?SDS (Safety Data Sheet), dawniej w Polsce znana jako MSDS Material Safety Data Sheet, znana jest również jako karta charakterystyki substancji niebezpiecznej. Jest ona wymagana dla każdej substancji niebezpiecznej. Zabronione jest używanie tego typu materiałów w działalności zawodowej bez karty MSDS. Obowiązek ten wynika z artykułu 31 rozporządzenia REACH [Rozporządzenie (WE), nr 1907/2006]. Ten wielostronicowy dokument opisuje zagrożenia związane z substancją chemiczną lub mieszaniną, a także dane fizyczne i chemiczne. Zawiera on informacje o zagrożeniach związanych z określonymi produktami oraz wskazówki, jak z nimi postępować. Przed importem towarów niebezpiecznych należy upewnić się, że certyfikat MSDS jest ważny.

Co to jest karta charakterystyki?

Dokument ten zawiera następujące podstawowe informacje:

 • Dane producenta,
 • Opis produktu
 • Model produktu
 • Skład chemiczny
 • Zawartość każdej substancji

Właściwości chemiczne i fizyczne

Instrukcje bezpieczeństwa: Metody gaszenia pożaru, reakcja materiału, bezpieczne pakowanie i transport, zagrożenia, ryzyko związane z użytkowaniem, raport toksyczności, informacje o sposobie utylizacji produktu.

Cele związane z MSDS

Głównym celem tej strony internetowej jest informowanie o możliwych zagrożeniach związanych z substancją (mieszaniną), bezpiecznych metodach stosowania produktu, sposobach minimalizowania ryzyka oraz odpowiednich krokach, które należy podjąć w przypadku skażenia lub innej niebezpiecznej sytuacji. Chroni to zarówno środowisko, jak i zdrowie ludzkie.

Kto jest odpowiedzialny za przygotowanie MSDS?

Karta charakterystyki musi być przygotowana i wprowadzona do obrotu przez producenta, jego przedstawiciela lub importera produktu chemicznego. Opracowanie merytoryczne (tzn. obejmuje procedury formalne oraz klasyfikację i opis zagrożeń.

Dowiedz się więcej o etykietach substancji chemicznych na stronie http://doradztwochemiczne.pl/a,dzvx

Rozporządzenie REACH

Rozporządzenie REACH

Karta charakterystyki jest dokumentem, który odnosi się do europejskiego rozporządzenia REACH. Rozporządzenie to zostało przyjęte przez Unię Europejską w celu poprawy ochrony środowiska i ochrony zdrowia ludzkiego przed zagrożeniami związanymi ze stosowaniem substancji chemicznych. Ma ono również na celu poprawę konkurencyjności i wydajności przemysłu chemicznego UE. W rozporządzeniu zachęca się również do stosowania alternatywnych metod oceny ryzyka w celu ograniczenia badań na zwierzętach.

Artykuł 31 ust. 8 rozporządzenia REACH stanowi, że karta charakterystyki substancji chemicznej powinna być dostępna w formie elektronicznej lub papierowej nie później niż w dniu pierwszej dostawy substancji lub mieszaniny.

 • Jeżeli substancja lub mieszanina spełnia kryteria klasyfikacji jako niebezpieczna zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008,
 • Jeżeli substancja jest trwała, toksyczna, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna lub bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji, zgodnie z załącznikiem XIII.
 • Gdy substancja jest umieszczona na liście ustanowionej na mocy art. 59 ust. 1 ("Lista kandydacka") z powodów innych niż wymienione powyżej.

Dostarczanie Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej: Wymagania

Dostawca musi dostarczyć odbiorcy na żądanie kartę charakterystyki substancji chemicznej. Mieszanina nie może być jednak zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z tytułami I i II rozporządzeń (WE nr 1272/2008).

 • Substancja, która stanowi zagrożenie dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w stężeniu jednostkowym wynoszącym 1% lub więcej wagowo w przypadku mieszanin nie będących gazami oraz 0,2% lub więcej objętościowo w przypadku mieszanin będących gazami.
 • W mieszaninach nie będących gazami, co najwyżej jedna substancja, która jest substancją rakotwórczą kategorii 2, substancją działającą szkodliwie na rozrodczość kategorii 1A, 1B lub 2, substancją działającą uczulająco na skórę kategorii 1 lub substancją działającą uczulająco na drogi oddechowe kategorii 1, lub wpływającą na laktację, lub mającą szkodliwy wpływ na dzieci karmione piersią, lub substancją trwałą i wykazującą bardzo dużą zdolność do bioakumulacji zgodnie z kryteriami załącznika XIII, lub substancją znajdującą się w wykazie ustanowionym zgodnie z art. 59 ust. 1 59(1): Substancja, dla której nie ma ustalonych we Wspólnocie najwyższych dopuszczalnych poziomów narażenia w miejscu pracy.

Karta charakterystyki - o czym należy pamiętać?

 • Powinna być aktualizowana i uzupełniana zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie o substancjach i mieszaninach chemicznych (przy każdej zmianie prawnej, zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie o substancjach i mieszaninach chemicznych oraz rozporządzeniami wspólnotowymi).
 • Produkty przeznaczone na rynek zagraniczny powinny być przygotowane i wydane przez osoby wykwalifikowane (odpowiednia wiedza merytoryczna itp.) w kraju, do którego są przeznaczone. w zakresie chemii, prawa, toksykologii itp. ).
 • Powinny one uwzględniać specyficzne potrzeby i wiedzę każdego użytkownika.
 • (Nomenklatura służąca do opisu i klasyfikacji zagrożeń jest wyraźnie określona w każdym kraju. Nie ma gwarancji, że przepisy będą przestrzegane w dosłownym tłumaczeniu.
 • Przy wprowadzaniu na rynek polski wymagane jest zgłoszenie do Biura do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych.
 • Kraje NAFTA (Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada i Meksyk) mają własne przepisy dotyczące formularza karty charakterystyki substancji niebezpiecznej. Przepisy te wymagają, aby przedsiębiorca z siedzibą w UE eksportujący substancje do NAFTA dostarczył wraz z produktami dwie karty charakterystyki. Pierwsza z nich musi spełniać wymagania UE. Druga musi być zgodna z normą ANSI Z.400.1-2004.

Komentarze (0)